Provincieraadsverkiezingen

Op 14 oktober van dit jaar vinden naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de provincieraadsverkiezingen plaats.

Het is belangrijk dat onze gemeente na 6 jaar afwezigheid terug een vertegenwoordiger krijgt in de provincieraad. 

 

De oproep naar iedere Berlarenaar, Overmerenaar en Uitbergenaar – stem op kandidaten uit Groot-Berlare! 


Lijstduwer – Open VLD – Karel De Gucht

De bevoegdheden van het provinciale niveau zijn recent ingekrompen. 

Cultuur bijvoorbeeld wordt overgedragen aan het Vlaanderen en je kan daar vragen stellen bij stellen. 

 

Hetzelfde geldt voor de provinciale wegen die nu gewestwegen worden.

Op gemeentelijk niveau kunnen we alleen maar vaststellen dat dit de problemen niet oplost maar eerder de oplossing ervan bemoeilijkt.

Ik denk  aan het dossier van de Frankrijkstraat en de Emiel Hertecantlaan.

Het Vlaamse niveau heeft een bepaald idee en legt dat op aan de gemeente,  als een Keizer Koster.

Ze kennen ook meestal de plaatselijke situatie niet en houden er in ieder geval geen rekening mee.

 

Voor de ruimtelijke ordening heeft het provinciaal bestuur nog wel een belangrijke taak en ik hoop dat dit zo blijft.

Meer,  ik reken erop dat het provinciale niveau meer ruimte  creëert  voor gemeentelijke autonomie.  Het zeer restrictieve beleid van de Vlaamse regering voor bouwen wat per definitie wordt gezien als beperking van de open ruimte en wordt omschreven als de ‘betonstop’ leidt ertoe dat bouwgrond voor een modaal gezin onbetaalbaar wordt en het beleid door de burgers terecht als arbitrair en

asociaal wordt ervaren.

 

Van het provinciale niveau verwacht ik dat het zich inzet voor een versoepeling waardoor bouwgrond opnieuw betaalbaar wordt. 

Ik ben lijstduwer omdat ik mijn schouders wil zetten onder de OpenVLD lijst en haar lijsttrekker Hilde Bruggeman (https://www.facebook.com/hilde.bruggeman) die als Bestendig Afgevaardigde, zeg maar lid van het dagelijks bestuur van onze provincie. 

 

Ze heeft de voorbije twaalf jaar uitstekend werd geleverd en ze verdient haar werk te kunnen voortzetten.

 


CD&V – Yves Poppe

Op 14 oktober van dit jaar vinden naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de provincieraadsverkiezingen plaats.Het is belangrijk dat onze gemeente na 6 jaar afwezigheid terug een vertegenwoordiger krijgt in de provincieraad. Waarom de provincieraad wel nog toekomst heeft? Veel van onze Oost-Vlaamse gemeenten zijn relatief klein en hebben te weinig slagkracht.Fusies lijken de wonderoplossing, maar voelen aan als een bedreiging van de eigenheid en de burgernabijheid. 

 

Een sterk provinciebestuur kan de roep naar fusies ondervangen en een volwaardig alternatief bieden.Een bestuursniveau tussen de gemeenten en steden enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds blijft broodnodig om bovenlokale thema’s en problematieken met betrekking tot, ruimtelijke ordening, toerisme, wateroverlast,… aan te pakken.

 

Wel moeten we de provincies omvormen tot een regionaal werkinstrument waar op termijn de huidige veelheid aan intercommunales en overige nontransparent intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een plaats in krijgen. Zo worden we als provinciebestuur partner van gemeenten, en ondersteunen we hen om hun bestuurskracht te verhogen en bevorderen we de regionale samenwerking.  Het belang van de provincieraad voor onze gemeente?  Nu het nieuwdonk-domein overgaat van de intercommunale DDS naar de provincie zal het provinciaal bestuursniveau in onze gemeente nog aan belang toenemen. Een goede vertegenwoordiging in de provincieraad zorgt dat we vanuit Berlare een stem hebben en kunnen wegen op de beslissingen die de provincie neemt en dit in het belang van onze mooie gemeente. De voorbij 6 jaar was onze gemeente niet vertegenwoordigt in de provincieraad en daar kunnen we op 14 oktober iets aan veranderen. 

 

De oproep naar iedere Berlarenaar, Overmerenaar en Uitbergenaar – stem op kandidaten uit Groot-Berlare! 

 

  • Een leefbaar platteland heeft nood aan meer lokale voorzieningen en een maximale bereikbaarheid van dorpen en buurten, hier zet ik graag mijn schouders onder.

 

  • Als dagelijkse fietser wil ik mij inzetten voor veilige fietsverbindingen binnen en tussen gemeenten.

 

  • Iedereen verdient het om op wandelafstand in groenplekken tot rust te kunnen komen, meer groen in onze provincie is een uitdaging waar ik hard wil aan werken.

 


SP.a – Inge Moens

 Ik ben mama van 3 dochters en professioneel gepokt en gemazeld in de Bijzondere Jeugdzorg, het Algemeen Welzijnswerk en de kinderopvang.

 

Bij mij geldt 'What You See Is What You Get.' 

Open, eerlijk, nogal rechtuit…maar dat heeft in leven en werk altijd goed gewerkt. Politiek wellicht niet de meest opportune houding, maar het is de mijne : je weet dus wat je aan me hebt.

 

Wysiwig !

 

Ik ben ook een gelukzak.

 

Geboren in het welvarende Vlaanderen, in een goed gezin met een thuiswerkende moeder, dat mij kansen gaf om te ontplooien, te studeren…veel kunnen leren in enkele boeiende jobs, een goede partner gevonden, samen een eigen gezin gesticht, waarden doorgeven, kinderen op onze beurt (studeer)kansen geven, mijn ouders opvangen in een kangoeroewoning…de cirkel rond maken weet u wel…

Ik heb in het leven leren zien dat niet iedereen een gelukzak is. Samengewerkt met gezinnen die geen chance hadden, in armoede leefden…

Niet alleen omwille van allerlei tegenslagen, maar ook omdat onze maatschappij steeds meer de neiging heeft om de gelukzakken te belonen en de pechvogels te straffen. Ik ben dus een sos omdat de sossen al decennia lang vechten om dit te veranderen. Ik wil daaraan meeBOUwen, aan dat streepje geluk voor iedereen ! Solidariteit is dus meer dan ooit nodig !

 

Specifiek voor de provincieraadsverkiezingen wil sp.a inspelen op de nood aan (meer) streekgebonden samenwerking. De provincie is immers een uniek beleidsniveau dat dicht genoeg bij de gemeente staat om de lokale context te kennen en tegelijk met voldoende afstand een helikoptervisie te ontwikkelen.

Met haar jarenlange ervaring en opgebouwde kennis kan zij de lokale besturen deskundig ondersteunen bij tal van thema’s.

Zij kunnen ook een informerende, belangen behartigende en bemiddelende rol spelen bij gesprekken en onderhandelingen met lokale en bovenlokale partners, zoals b.v. het Agentschap Wegen en Verkeer, waarvan in de afgelopen jaren toch meermaals is gebleken dat onze huidige beleidsmakers er niet in slagen het te overtuigen van het belang van enkele belangrijke Berlaarse dossiers.

Een zebrapad op de drukke Dendermondsesteenweg aan de oversteek van onze basisschool had de evidentie zelf moeten zijn… Of de aanpak van de E. Hertecantlaan, een dossier dat al vele jaren vast zit…

 

Op vlak van een duurzaam CO2 neutraal klimaat denken we in Berlare al snel dat het voor ons geen issue is : integendeel. Metingen aan schoolpoorten, waar auto’s op kindhoogte hun gassen uitstoten swingen de pan uit ! We willen hiervoor een burgemeestersconvenant afsluiten : deze moet voor onze provincie ambitieuze doelstellingen uitzetten, die we op lokaal niveau verder uitwerken. Zelf wil ik de schoolpoortomgevingen eerst aanpakken : beginnen waar onze kinderen een belangrijke start in het leven maken lijkt me een goed begin en als het over toekomst en welzijn van onze kinderen gaat, is onze motivatie als mama en papa het grootst.

 

We wensen voor een gegarandeerde mobiliteit voor iedereen een betere samenwerking en overleg met De Lijn en de NMBS…niet onbelangrijk voor onze Berlaarse jongeren, want landelijke gemeenten geraken door opeenvolgende besparingsgolven immers steeds slechter ontsloten ! In elke stad en(deel)gemeente willen we een zgn. mobipunt installeren en ondersteuning bieden bij het realiseren van voldoende en veilige fietsstallingen. Nu meer en meer mensen elektrisch rijden, meer en meer over heuse fietssnelwegen die door provincies gerealiseerd werden, en hierdoor het verkeer mee ontlasten moeten we daar samen met de gemeenten gewoon voor zorgen.

 

Voor het thema ontspanning en toerisme ligt het dossier van de overname van de Nieuwdonk, net achter onze hoek bijna, me nauw aan het hart. Hier zie ik opportuniteiten om een aantal noden die ik bijde omwonenden heb opgepikt een invulling te geven. Een hondenlosloopweide b.v. moet op zo’n grote oppervlakte mogelijk zijn…hoe fijn zou het zijn voor bezoekers en wandelaars om daar hun viervoetereven de vrije loop te laten ? Sterker : mensen met een viervoeter zouden daar speciaal voor naar De Nieuwdonk komen !

 

De inwoners van de donkgemeenten claimen “hun” Donk en willen er gratis van kunnen genieten…anderzijds leert de ervaring dat gratis inkom overlast in de hand werkt : ik pleit voor een hogere inkom voor niet Oost-Vlamingen en -in overleg met de gemeente(n), die deze dienst voor hun inwoners kunnen inkopen- voor een gemeentelijk (Oost-Vlaamse gemeenten) “abonnement” voor gratis in kom voor kinderen en jongeren (tot 25 jaar). Met voldoende inkomsten kan De Nieuwdonk immerseen goede loketfunctie uitbouwen en de netheid en veiligheid op het strand en het domein blijven garanderen.

 

Met de uitbater van de Zonnevallei kan er een win-win constructie worden opgezet waarbij de inkom(gedeeltelijk of vanaf een bepaald bedrag) kan gerecupereerd worden bij een restaurantbezoek.

 

Met de zeilclub kunnen er eveneens win-win afspraken gemaakt worden over beheer, toezicht,onderhoud van steiger, loodsen en ligplaatsen ten behoeve van een mooi vrijetijdsaanbod met een positieve uitstraling.

 

Provincies zijn het bindmiddel voor gemeenten onderling en gemeenten en hun (boven)lokale partners.Daarop inzetten is precies wat we in Berlare nodig hebben !