Facebook live video van 17/09/2018

 

BOUwen aan geluk voor iedereen!

Bouwen aan een sociale, duurzame gemeente!

Programma sp.a-Groen Berlare

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Visie

Progressief Berlare slaat de handen in elkaar om de inwoners van Berlare een alternatief voor te leggen, opgebouwd rond de gemeenschappelijke basiswaarden van duurzaamheid en solidariteit. We willen immers onze mooie gemeente als een goede huisvader/huismoeder besturen met aandacht voor de lange termijn. En een sociale en duurzame toekomst gaan hand in hand. We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan!

 

Verwacht van ons geen prestigeprojecten of monsterinvesteringen. Wij zijn overtuigd dat we Berlare, Overmere en Uitbergen boven het gemiddelde kunnen laten uitstijgen door kleine ingrepen, door het actief stimuleren en bewust maken van de inwoners, door lokaal talent en plaatselijke ondernemingen op vele vlakken in te zetten.

 

In de toekomst kunnen onze Donkgemeenten een voorbeeld worden op vlak van fietsvriendelijkheid, deelinitiatieven, ecologisch toerisme, duurzame bedrijven, schone energie, solidariteit tussen bewoners, … We willen voor een sterke positieve vibe en enthousiasme creëren met zichtbare resultaten die zo veel mogelijk mensen te goede komen en door hen geapprecieerd worden. Dit vraagt geen grote investeringen of budgetten.

 

Wat verstaan we onder duurzaamheid? 

 

 • een duurzaam mobiliteitsbeleid met grote aandacht voor fietsers, voetgangers en mensen met een beperking
 • investeren in een gezonde toekomst voor iedereen
 • koesteren wat er is en in ere herstellen wat er was (bijv. Donktoerisme)
 • natuurbehoud 
 • gemeentelijk klimaatplan 
 • duurzame economie en landbouw stimuleren
 • duurzaamheid laten weerspiegelen in alle facetten van onze gemeente

 

Wat verstaan we onder solidariteit? 

 

 • sterkste schouders dragen zwaarste lasten
 • iedereen is gelijkwaardig en het is onze taak als gemeente dit te stimuleren
 • iedereen de kans geven zich te ontplooien en te werken als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger
 • iedereen is waardevol en dus moet iedere stem gehoord worden 
 • een gemeentelijk armoedebeleidsplan om de stijgende kansarmoede terug te dringen
 • senioren het leven bieden waar ze recht op hebben thuis of in een voorziening
 • een eerlijk, transparant en efficiënt beleid 
 • extra aandacht voor de kwetsbaardere groepen zoals alleenstaanden, gepensioneerden, alleenstaande ouders, mensen met een beperking maar ook jonge gezinnen

 

Slogan

 

BOUwen aan geluk voor iedereen!

De belangrijkste taak van een gemeentebestuur is zorgen dat iedere inwoner een menswaardig en gelukkig bestaan kan opbouwen in

zijn gemeente.

Dit werk is nooit af, we moeten steeds verder BOUwen (BOU staat voor Berlare, Overmere en Uitbergen).

De komende jaren komen er grote uitdagingen op ons af (vergrijzing, groeiende armoede, fijn stof, zwerfvuil, ondersteunen lokale

ondernemers, verkeerssituatie, …) en daarom moeten we dringend aan de slag.

We willen er voor iedereen zijn, niet voor enkelen! Berlare is er voor jou, mij, wij allemaal …

 een gemeentebestuur is er voor iedereen!

 

 Klavertje 4 

 

We presenteren hiervoor ons klavertje 4 want we willen inzetten op een sociale, groene, veilige en ondernemende gemeente. Een eerlijk, transparant en efficiënt beleid zal voor de humus zorgen om dit klavertje te laten groeien en bloeien


Cindy Roelandt

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Dit zal vooral beslist worden door de uitkomst van de verkiezingen. Dit is nu moeilijk te bepalen. Natuurlijk zou overeenkomst in standpunten een groot pluspunt kunnen zijn om vlot te besturen. 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

sp.a/Groen wil  haar gemeente als een goede huisvader/huismoeder besturen met aandacht voor de lange termijn en ijvert voor een sociaal, groen, ondernemend en veilig Berlare. Onze speerpunten weerspiegelen deze. Tot het volledige programma bekend wordt gemaakt. Bouwen aan een efficiënt en eerlijk beleid dat is de humus om dat klavertje te laten bloeien en dat is ons vijfde thema. Zo wil sp.a-Groen een volledige openbaarheid van bestuur, zoals de publicatie van de verslagen van het schepencollege op de website en het openbaar maken van alle contacten tussen het gemeentebestuur en bouwpromotoren. De gemeenteraad, waar de vertegenwoordiging gebeurt van alle inwoners, is ondergewaardeerd. Daarom vraagt sp.a-Groen het livestreamen van de zittingen via de website en het invoeren van een vraagmoment voor de inwoners. Verder wil sp.a-Groen een streng financieel beleid en tevens de afschaffing van de oneerlijke en inefficiënte algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin. Momenteel gaan bijvoorbeeld veel centen naar studiebureau’s en consultants, terwijl diezelfde expertise vaak in eigen rangen of bij andere overheden quasi gratis beschikbaar is.

 

Bouwen aan een sociale gemeente!

Onze Donkgemeenten zijn een fantastische plek … voor mensen die het goed hebben, wij willen dat het voor iedereen een fantastische plek wordt.

De jaarlijkse cijfers van Kind en Gezin liegen er niet om: gezinnen in kansarmoede zijn in onze gemeente met 4% gestegen sinds vorig jaar.Sinds 2007 steeg Berlare op de kansarmoedeindex van 1,8% naar 12,9%. We zijn in Oost-Vlaanderen de op één na sterkste stijger en we doen het slechter dan steden als Dendermonde en Aalst. We lanceerden enkele weken geleden ons eigen armoedebeleidsplan “T!jd voor bele!d” met tal van maatregelen om het tij te keren. Deze sterk stijgende armoede is slecht voor de lokale economie en het toerisme, dus is het een zaak van iedereen.” Haar inwoners een onbezorgde oude dag bezorgen lijkt me toch ook één van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur.  Ons OCMW-rusthuis Ter Meere is één van de duurste in de regio en rusthuis Kruyenberg is nog duurder. Een gemiddelde Vlaamse vrouw ontvangt maandelijks 772 euro bruto als wettelijk rustpensioen, maar een verblijf in ons OCMW-rusthuis kost al gauw 1700 euro in de maand, zonder de bijkomende kosten. Ons rusthuis is niet voor iedereen betaalbaar en daar moeten familieleden vaak voor opdraaien. We laten de dagprijs van het OCMW- rusthuis niet boven het Vlaams gemiddelde uitstijgen en we gaan de onderhoudsplicht afschaffen.

Iedereen moet, ongeacht zijn pensioen, in een rusthuis terecht kunnen zonder de kostprijs te moeten afwentelen op de kinderen of de partner.Met waarschijnlijk de jongste kandidaat in Berlare zichtbaar op onze lijst, zijn jongeren ook niet ver weg in ons programma. Jeugdbewegingen werken hier fantastisch, maar daar stopt het vaak voor jongeren ouder dan 12 jaar. Die jongeren willen we een stem geven. Verder willen we ons inzetten om de bewustwording voor maatschappelijke thema’s bij jongeren aan te scherpen. We willen ons inzetten voor workshops en andere activiteiten voor jongeren over holibi-rechten en gelijke kansen, over milieu, armoede en ontwikkelingssamenwerking.” 

sp.a-Groen wil verder ook de terugbetaling van de Buzzypas uitbreiden en de aanvraag makkelijker maken. .

 

We bouwen aan een groene gemeente!

Uiteraard zet sp.a-Groen ook in op groene accenten. Het meest zichtbaar is het zwerfvuil dat volgens Statistiek Vlaanderen voor flink meer overlast zorgt in onze gemeente dan gemiddeld in Vlaanderen. Wij zetten in op een batterij van maatregelen die gestoeld zijn op voorkomen, bewustmaken, strenger bestraffen en sneller opruimen. Minder zichtbaar, maar een pak gevaarlijker zijn de hoge concentraties aan fijn stof in onze landelijke gemeente. Fijn stof is de rechtstreekse oorzaak van duizenden doden in Vlaanderen. Vooral het sluipverkeer van vrachtwagens en de lange files in Overmere zijn één van de oorzaken.” sp.a-Groen vraagt als één van de maatregelen de aanleg van een rotonde aan Overmere Kerk om de doorstroom te verbeteren.

 

We bouwen aan een veilige gemeente!

Verkeersveiligheid is trouwens een belangrijk punt in het programma. Volgens sp.a-Groen moet er dringend geïnvesteerd worden in de lamentabele toestand van fiets- en voetpaden en moeten er ook veilige fietsstallingen in de gemeente geplaatst worden. En voetpaden gebruiksvriendelijker en veiliger  voor rolstoelgebruikers

 

Bouwen aan een ondernemende gemeente!

Door de aanwezigheid van verschillende (voormalige) ondernemers op de lijst is het geen toeval dat er ook aandacht is voor economische belangen in de gemeente.

De lokale ondernemingen zorgen immers voor lokale welvaart.  Zo ijvert sp.a-Groen voor een betere ondersteuning van alle lokale ondernemers en horeca.

sp.a-Groen wil een duurzaamheidsclausule invoeren bij alle bestekken en aanbestedingen van het gemeentebestuur. Hoe dichter een onderneming bij Berlare gevestigd is, hoe meer kans hij krijgt op de gunning van de opdracht.

Dit is niet alleen beter voor het milieu (minder gereden kilometer), maar zal ook de lokale ondernemers meer kansen bieden. De horeca in Berlare is fantastisch en zorgt mee voor de uitstraling van onze gemeente.

Daartegenover staan de casino’s aan het Donkmeer, die bieden geen enkele meerwaarde voor onze gemeente, integendeel, het aantal gokverslaafde jongeren stijgt zorgwekkend. Dus laten we de casino’s mee betalen aan de promotie van onze gemeente en haar voortreffelijke horeca.

Dat is geen prioriteit voor ons, integendeel we zien graag dit geld liever anders benut.

We zetten ons in voor meer sociale tewerkstelling in de lokale bedrijven. Mensen kansen geven in lokale bedrijven, kansen voor mensen met  psychische problemen, geen scholing of ervaring, voor wie compleet aan de grond zit.  Het gemeentebestuur zou zo’n sociale tewerkstelling meer moeten ondersteunen om meer mensen uit de kansarmoede te krijgen.

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?

 

Dit is voor ons geen prioriteit, integendeel we zien graag dit geld liever anders benut.


Jan Van Hee

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken? 

 

We willen zoveel mogelijk van ons programma uitgevoerd zien, dus mag elke partij bij ons aankloppen om samen een stevig beleidsplan te schrijven om van onze gemeente eindelijk een warme, sociale en duurzame gemeente te maken. 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

De afgelopen 12 jaar waren gouden tijden voor studiebureaus, projectontwikkelaars en prestigieuze/pretentieuze initiatieven. Helaas is er bitter weinig geïnvesteerd in wat er echt toe doet: de mensen. 

Geen wonder dat we quasi de snelste stijger zijn op de kansarmoede-index in Oost-Vlaanderen. Dat is uiteraard erg voor de mensen zelf die in armoede leven, maar het is ook slecht voor onze lokale economie en het toerisme.

Hoe we die kansarmoede willen aanpakken, kan je alvast lezen in ons plan: t!jd voor bele!d (https://www.s-p-a.be/artikel/armoede-in-berlare-tjd-voor-beled/).

 

Het huidige bestuur blonk niet uit in sterk beleid, wel in passiviteit, ad hoc beslissingen en geld over de balk gooien. Daar willen we een eerlijk, transparant en efficiënt beleid tegenover zetten met een langetermijnvisie en -strategie.

In die strategie houden we rekening met de grote uitdagingen die op ons afkomen, zoals: de snel stijgende vergrijzing en werkloosheid in onze regio, de digitalisering, de mobiliteit, klimaatverandering, …

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 

Het idee vind ik zelf cynisch: terwijl onze eigen sociale woningen staan te verkrotten (water stroomt binnen, ramen zijn dichtgetimmerd om te vermijden dat ze rot uit de huizen vallen, kieren waar de wind binnen waait, problemen met elektriciteit, …) en de bewoners zich dus “blauw” betalen aan gas en elektriciteit, zou een peperduur nieuw gemeentehuis “nodig” zijn omdat het oude niet meer beantwoordt aan de energie standaarden? Komaan!


Stefaan Vermeulen

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

De partij(en) die voldoende raakvlakken heeft met het programma van

Groen Berlare. 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Ik wil van Berlare terug een propere gemeente door een totaal aanpak van het zwerfvuil, dat start met bewustmaking en fierheid op onze omgeving. Wij zetten in op voorkomen, bewustmaken, strenger bestraffen en sneller opruimen.

         

 • Bestraffend en ontradend door strenger toezicht en hogere gas-boetes.   
 • Een netheidscoördinator volgt de sluikstorten op en pakt deze aan in

samenspraak met de politie, de milieuraad en de huisvuil intercommunale.         

 • Zwerfvuil sneller opruimen. Vuil trekt vuil aan.     
 • Elke straat krijgt een peter of meter, die het zwerfvuil monitort en de

netheidscoördinator en andere diensten op de hoogte brengt.       

 • Scholen en jeugdverenigingen actiever betrekken bij zwerfvuilacties      
 • Een jaarlijkse wedstrijd voor de “schoonste” wijk.        
 • Inzetten van een veegwagen.       
 • Een convenant afspreken met de handelaars om plastic zakjes te weren         
 • Grijze plekken meer kleur geven d.m.v. zaadbommen en dit als positief

antwoord op zwerfvuil  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 

De informatie die Open VLD tot op vandaag openbaar heeft gemaakt is nog te karig om daar een oordeel over te vellen. 

 


Rita Hanselaer

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Free Van Hee

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Etienne Bogaert 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Inge Moens 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Eric Van Bruyssel 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Christel Vanhouwe 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Antoine Cabuy 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Tina Cabuy 

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Bruno Verbeken

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Nick Van Huyck

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Evi Van Cauter

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Christophe Simaeys

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Mieke De Coster

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Geert Van Linter

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Jolien Bergmans

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Maria Cornelis

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Marcel Vinck

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken? 

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Hilaire De Meyer

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


Cecile Rouquart

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?  

 


 Anne-Marie Van Cauteren

Indien uw partij geen absolute meerderheid heeft, met welke andere partij zou U dan samen willen werken?  

 

Wat zijn volgens U de grote uitdagingen voor onze gemeente voor de komende 6 jaar? Hoe zou U deze aanpakken?  

 

Bent U van mening dat een nieuw gemeentehuis/ontmoetingsplaats op de grens van het park en het kerkplein, een waardevolle bijdrage levert aan de gemeente? En waarom?